มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
HOME
มหาวิทยาลัยชีวิต
  สารจากอธิการบดี
  สารจากผู้อำนวยการฯ
  ความเป็นมาของโครงการฯ
  ระบบการเรียนการสอน
  การประกันและพัฒนาหลักสูตร
  คณะผู้บริหารและอาจารย์ฯ
หลักสูตรและแผนการเรียน
  หลักสูตร
  โครงสร้างหลักสูตร
  แผนการเรียน
  ปฏิทินการศึกษา
คำร้องต่าง ๆ
  คำร้องทั่วไป
  คำร้องขอใบรายงานผลการเรียน
  คำร้องขอพักการเรียน
  คำร้องขอลาออก
  คำร้องขอถอนรายวิชาเรียน
  คำร้องขอยกเลิกรายวิชาเรียน
  คำร้องขอเทียบรายวิชาเรียน
  คำร้องขอยกเว้นฯ
  คำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วม
  คำร้องขอสำเร็จการศึกษา
  คำร้องขอแก้ไอ (I)
  คำร้องเปิดสอนกรณีพิเศษ
  คำร้องขอยกเว้นรายวิชาเรียน
  คำร้องขอเพิ่มรายวิชาเรียน
  คำร้องขอโอนผลการเรียน

นักศึกษาสามารถตรวจสอบตัวเองได้
นักศึกษาที่กู้กองทุน กรอ. รอทำสัญญาซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง แต่นักศึกษาที่ไม่ได้กู้อาจารย์ที่ปรึกษาจะนำใบลงทะเบียนเรียนแจกให้นักศึกษาเพื่อชำระเงินที่ธนาคาร แล้วส่งบัตรที่กองบริการฯ
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ยินดีต้อนรับนักศึกษา หลักสูตร มหาวิทยาลัยชีวิตทุกท่าน
 
บรรยายชุดวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ โดย อ.สามารถ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ
บรรยายชุดวิชากระบวนทัศน์พัฒนา โดย รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
บรรยายชุดวิชาการจัดความรู้ โดย อ.สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ
   
 
-
-
  งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ    
ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000    
โทรศัพท์ 0-4563-3578 โทรสาร 0-4563-3578