โครงสร้างบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้อำนวยการกองกลาง
คณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
                   
หัวหน้างาน
อำนวยการ
หัวหน้างาน
บริการการศึกษา

หัวหน้างาน
พัฒนานักศึกษา

หัวหน้างาน
นโยบายและแผน
หัวหน้างาน
วิจัยและพัฒนา
หัวหน้างาน
ศิลปวัฒนธรรมฯ
รองคณบดีฯ
รองคณบดีฯ
รองคณบดีฯ
เลขาคณบดีฯ
ภาคมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าภาคมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หัวหน้าภาควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองหัวหน้า
ภาคฯ
รองหัวหน้า
ภาคฯ
รองหัวหน้า
ภาคฯ
รองหัวหน้า
ภาคฯ
เลขาภาคฯ
รองหัวหน้า
ภาคฯ
รองหัวหน้า
ภาคฯ
รองหัวหน้า
ภาคฯ
เลขา
ภาคฯ

 


กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทร. 045-633578, โทร. 045-643600 ต่อ 150 โทรสาร 045-643607
http://regis.sskru.ac.th