ผู้อำนวยการกองกลาง
 
นายพงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง
     
หัวหน้างานอำนวยการ
หัวหน้างานบริการการศึกษา
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง
นายเจษฎา โพนแก้ว
นางวิมล หลักรัตน์
     
หัวหน้างานนโยบายและแผน
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา
หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรมและ
บริการวิชาการ
นายชูวิทย์ นาเพีย

นายปกรณ์ชัย สุพัฒน์

นายประดิษฐ์ ศิลาบุตร

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทร. 045-633578, โทร. 045-643600 ต่อ 150 โทรสาร 045-643607
http://regis.sskru.ac.th