ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าภาค

นางสาวนภวรรณ กองศรีมา
รองหัวหน้าภาคฯ
รองหัวหน้าภาคฯ
รองหัวหน้าภาคฯ
เลขาภาคฯ
นายปกรณ์ชัย สุพัฒน์
นายจักรพันธ์ โสมะเกษตริน
นายอัฐพร กิ่งบู
นางสาวอุรารัตน์ แก้วดวงงาม

 

โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
นายจักรพันธ์ โสมะเกษตริน
นายชูวิทย์ นาเพีย
นายสุรศักดิ์ จันทา
นายเดชณรงค์ วนสันเทียะ

 

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - การจัดการอุตสาหกรรม
นายจักรพันธ์ โสมะเกษตริน
นายเดชณรงค์ วนสันเทียะ

 

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - ก่อสร้าง
นายชูวิทย์ นาเพีย
นายสุรศักดิ์ จันทา
นายเดชณรงค์ วนสันเทียะ
นายวราห์ เนตรพระ

 

โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์
นายปกรณ์ชัย สุพัฒน์
นายประดิษฐ์ วงศ์สุวรรณ
รศ.จำเริญ อุ่นแก้ว

 

โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
นายอัฐพร กิ่งบู
นางสาวอุรารัตน์ แก้วดวงงาม
นางสาวนภวรรณ กองศรีมา
นายเจษฏา โพนแก้ว

 


กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทร. 045-633578, โทร. 045-643600 ต่อ 150 โทรสาร 045-643607
http://regis.sskru.ac.th