รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2549 เวลา 15.00 น.
ลำดับที่ ชื่อสกุล สาขา หมายเหตุ
1 นางสาว วันทกานต์ สมาน สาขาวิชาการศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 1
2 นาย กรวิชญ์ จันทร์เปรียง สาขาวิชาการศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 2
3 นาย ปิยะ การะเกษ สาขาวิชาการศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 2
4 นางสาว กชพรรษ โมทะจิตต์ สาขาวิชาการศึกษา  
5 นางสาว กรรณิกา วงค์สุพรรณ สาขาวิชาการศึกษา  
6 นาง กรรณิการ์ ทองแจ่ม สาขาวิชาการศึกษา  
7 นางสาว กรรณิการ์ เสนาะ สาขาวิชาการศึกษา  
8 นาง กษิรา อุรารัมย์ สาขาวิชาการศึกษา  
9 นาย ก้องหล้า พรมชา สาขาวิชาการศึกษา  
10 นางสาว ก่อศิริ ต่อนคำสนธิ์ สาขาวิชาการศึกษา  
11 นาง กัญญาณัฐ ผลแก้ว สาขาวิชาการศึกษา  
12 นาย กาจบัณฑิต เอี้ยวถาวร สาขาวิชาการศึกษา  
13 นาง กาญจน์พิชา ศรีแก้ว สาขาวิชาการศึกษา  
14 นางสาว กาญจนา กตะศิลา สาขาวิชาการศึกษา  
15 นาย ก้าน สามี สาขาวิชาการศึกษา  
16 ด.ต. กิตติ ปุนณศิริ สาขาวิชาการศึกษา  
17 นาง กุหลาบ คณานิตย์ สาขาวิชาการศึกษา  
18 นาย เกษม คูณสม สาขาวิชาการศึกษา  
19 นางสาว เกษศรินทร์ ถิ่นกำแพง สาขาวิชาการศึกษา  
20 นาง เกื้อกูล โพธิ์คำ สาขาวิชาการศึกษา  
21 นาย โกวิท โพธิ์ธรรม สาขาวิชาการศึกษา  
22 นาย ไกรลาศ โมทะจิตต์ สาขาวิชาการศึกษา  
23 นางสาว คนึงนิตร ศรีชัย สาขาวิชาการศึกษา  
24 นาง คนึงนุช ทองไทย สาขาวิชาการศึกษา  
25 นาย คมยิ่ง ศรีโพธิ์ สาขาวิชาการศึกษา  
26 นาง คำมี ไชยนคร สาขาวิชาการศึกษา  
27 นาง คำวัน เสือซ่อนพงษ์ สาขาวิชาการศึกษา  
28 นาง จรรยา ศรีศุโมโร สาขาวิชาการศึกษา  
29 นางสาว จริยาภรณ์ อรุณโรจน์ สาขาวิชาการศึกษา  
30 นาย จักรพงศ์ ขุนธิวงศ์ สาขาวิชาการศึกษา  
31 นาย จันทร์ สุภารัตน์ สาขาวิชาการศึกษา  
32 นาง จันทวี สุขศรี สาขาวิชาการศึกษา  
33 นาง จารุวรรณ ลาลุน สาขาวิชาการศึกษา  
34 นาง จำเนียร ศรแก้ว สาขาวิชาการศึกษา  
35 นาง จำเนียร สมคะเนย์ สาขาวิชาการศึกษา  
36 นาย จำลอง จันเทพา สาขาวิชาการศึกษา  
37 นาย จิตพร ระยับศรี สาขาวิชาการศึกษา  
38 นาย จิมพล พาชื่น สาขาวิชาการศึกษา  
39 นางสาว จิรพันธ์ สายแก้ว สาขาวิชาการศึกษา  
40 นาย จุลดิษฐ งามศิริ สาขาวิชาการศึกษา  
41 นาย เจียม คงสิน สาขาวิชาการศึกษา  
42 นาย ฉลวย ปรากฎมาก สาขาวิชาการศึกษา  
43 นาย ฉลาด ยุวบุตร สาขาวิชาการศึกษา  
44 นาง ฉวีวรรณ ทาปทา สาขาวิชาการศึกษา  
45 นางสาว ฉันทนา บุญหนัก สาขาวิชาการศึกษา  
46 นาย เฉลิมพงษ์ อักโข สาขาวิชาการศึกษา  
47 นาง เฉลียว ธาตุทอง สาขาวิชาการศึกษา  
48 นาง เฉวียน ดวงจันทร์ สาขาวิชาการศึกษา  
49 นางสาว ชญานิษฐ์ เกียรติกลาง สาขาวิชาการศึกษา  
50 นาง ชโลทัย ตันเจริญ สาขาวิชาการศึกษา  
51 นาย ชัยนรา จันทร์ดา สาขาวิชาการศึกษา  
52 นาย ชาติชาย จันทชิต สาขาวิชาการศึกษา  
53 นาย ชำนาญ สายคง สาขาวิชาการศึกษา  
54 นาย ชำนาญ สุภาพ สาขาวิชาการศึกษา  
55 นาง ชุติกาญน์ ไชยรัตน์ สาขาวิชาการศึกษา  
56 นาง ชุติมา พงษ์เจี่ย สาขาวิชาการศึกษา  
57 นาย เชษฐา บุญเฮ้า สาขาวิชาการศึกษา  
58 นาย ไชยเทพ พิมพ์พัฒน์ สาขาวิชาการศึกษา  
59 นาง ซารินีย์ ทองบุตร สาขาวิชาการศึกษา  
60 นางสาว ญานี บุญรักษา สาขาวิชาการศึกษา  
61 นางสาว ฐนิชา ชัยสงคราม สาขาวิชาการศึกษา  
62 นาย ณรงค์ชัย สุรวิทย์ สาขาวิชาการศึกษา  
63 นาย ณฤทธิ์ พูนกลาง สาขาวิชาการศึกษา  
64 นาง ณัฐกฤตา นามพรม สาขาวิชาการศึกษา  
65 นางสาว ณัฐกาญจน์ วงศ์วิรัตน์ สาขาวิชาการศึกษา  
66 นาย ณัฐพงศ์ พลแก้ว สาขาวิชาการศึกษา  
67 นางสาว ณัฐรัตน์ จำปาขีด สาขาวิชาการศึกษา  
68 นาง ดวงจันทร์ แก้วสมบัติ สาขาวิชาการศึกษา  
69 นาง ดวงจิต แสงสว่าง สาขาวิชาการศึกษา  
70 นาง ดวงใจ พิมพ์โคตร สาขาวิชาการศึกษา  
71 นางสาว ดวงเดือน โกกะพันธ์ สาขาวิชาการศึกษา  
72 นางสาว ดวงตา กุลบุตร สาขาวิชาการศึกษา  
73 นางสาว แดนมณี เครือเสน สาขาวิชาการศึกษา  
74 นาย โดดชัย ไชยโคตร สาขาวิชาการศึกษา  
75 นาง ติ๋ว แจ้งจรัส สาขาวิชาการศึกษา  
76 นาย ถวัลย์ชัย สงเมือง สาขาวิชาการศึกษา  
77 นาย ถวิล ท่อเจริญ สาขาวิชาการศึกษา  
78 นางสาว ถาวร คำแพง สาขาวิชาการศึกษา  
79 นาย ถาวร เมืองจันทร์ สาขาวิชาการศึกษา  
80 นาง ทวยเทพ ศรีผ่อง สาขาวิชาการศึกษา  
81 นาย ทวีชัย พิมพ์โคตร สาขาวิชาการศึกษา  
82 นาย ทวีศักดิ์ พงษ์มณี สาขาวิชาการศึกษา  
83 นาย ทศ ทองลือ สาขาวิชาการศึกษา  
84 นาย ทองกุล สมบัติ สาขาวิชาการศึกษา  
85 นาย ทองแดง กระมล สาขาวิชาการศึกษา  
86 นาง ทองพูน ศรีมีเทียน สาขาวิชาการศึกษา  
87 นาง ทองม้วน โสดถานา สาขาวิชาการศึกษา  
88 นาง ทองมวล ม่วงมนตรี สาขาวิชาการศึกษา  
89 นาย ทองลา ภูติยา สาขาวิชาการศึกษา  
90 นาง ทองเลี่ยม บานชื่น สาขาวิชาการศึกษา  
91 นางสาว ทองสูรย์ นาห่อม สาขาวิชาการศึกษา  
92 นาง ทัศนาลัย ใสกระจ่าง สาขาวิชาการศึกษา  
93 นาง ทัศนีย์ บุตรศรี สาขาวิชาการศึกษา  
94 นาย ทินกร หลาวทอง สาขาวิชาการศึกษา  
95 นาง ทิพย์ประมวล ศรกิจ สาขาวิชาการศึกษา  
96 นางสาว ทิพวรรณ ใจนวล สาขาวิชาการศึกษา  
97 นาย เทวา ขันติวงษ์ สาขาวิชาการศึกษา  
98 นาย เทอดชัย บุญกัณหา สาขาวิชาการศึกษา  
99 นาง ธนิสร ภูมาพันธ์ สาขาวิชาการศึกษา  
100 นาง นงคราญ รักความสุข สาขาวิชาการศึกษา  
101 นางสาว นงเยาว์ จันทศร สาขาวิชาการศึกษา  
102 นางสาว นงรักษ์ นนท์ตา สาขาวิชาการศึกษา  
103 นาง นงลักษณ์ กาประสิทธิ์ สาขาวิชาการศึกษา  
104 นาง นงลักษณ์ ทองสาย สาขาวิชาการศึกษา  
105 นาง นงลักษณ์ ลมสูงเนิน สาขาวิชาการศึกษา  
106 นาง นดานันท์ ศรีขาว สาขาวิชาการศึกษา  
107 นาย นนท์ปวิธ ผวยกระโทก สาขาวิชาการศึกษา  
108 นาย นพภา ประสารทอง สาขาวิชาการศึกษา  
109 นาย นพรัตน์ พวงยอด สาขาวิชาการศึกษา  
110 นาง นวลจันทร์ กิ่งสกุล สาขาวิชาการศึกษา  
111 นางสาว นวลลออง รองสุพรรณ สาขาวิชาการศึกษา  
112 นาง นันท์นภัส อุบลพงษ์ สาขาวิชาการศึกษา  
113 นาง นันทา คำอุดม สาขาวิชาการศึกษา  
114 นางสาว นันทิยา เทพแสง สาขาวิชาการศึกษา  
115 นาง นันทิยา พานิคม สาขาวิชาการศึกษา  
116 นาง นารีรัตน์ แก้วศรี สาขาวิชาการศึกษา  
117 นาย นิตยากร โพธิ์งาม สาขาวิชาการศึกษา  
118 นาย นิพนธ์ ดวงมาลา สาขาวิชาการศึกษา  
119 นาย นิพนธ์ วราพุฒ สาขาวิชาการศึกษา  
120 นาย นิรุษ แรงเริง สาขาวิชาการศึกษา  
121 นาย นิวัฒน์ อุตศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษา  
122 นาง นิศารัตน์ สมาน สาขาวิชาการศึกษา  
123 นาง นุกูล คำหอม สาขาวิชาการศึกษา  
124 นาง บรรจบพร นนท์ศิลา สาขาวิชาการศึกษา  
125 นาย บรรดาล สมพงษ์ สาขาวิชาการศึกษา  
126 นาง บังอร ศรีสุข สาขาวิชาการศึกษา  
127 นาย บัญญัติ ธนะศรี สาขาวิชาการศึกษา  
128 นาย บัญดิทย์ ติงสะ สาขาวิชาการศึกษา  
129 นาย บัณฑิต จารุการ สาขาวิชาการศึกษา  
130 นาง บัวลอน พันธ์ศรี สาขาวิชาการศึกษา  
131 นาง บัวเลียน ถุงจันทร์ สาขาวิชาการศึกษา  
132 นาย บุญจันทร์ สวยสอาด สาขาวิชาการศึกษา  
133 นาง บุญช่วย สอพอง สาขาวิชาการศึกษา  
134 นาย บุญทวน ศรีบริบูรณ์ สาขาวิชาการศึกษา  
135 นาง บุญรอด สุริวงษ์ สาขาวิชาการศึกษา  
136 นาง บุญเลิศ พวงพันธ์ สาขาวิชาการศึกษา  
137 นาย บุญเลิศ รังษี สาขาวิชาการศึกษา  
138 นาย บุญเลิศชัย เนื่องไชยยศ สาขาวิชาการศึกษา  
139 นาง บุญเสริม งามแสง สาขาวิชาการศึกษา  
140 นาย เบญจพล เชื้อภักดี สาขาวิชาการศึกษา  
141 นาย ประกวด สีหะวงษ์ สาขาวิชาการศึกษา  
142 นาย ประกายเพชร สิงห์สุวรรณ์ สาขาวิชาการศึกษา  
143 นาย ประจักษ์ งามแสง สาขาวิชาการศึกษา  
144 นาย ประจักษ์ ศิลปรายะ สาขาวิชาการศึกษา  
145 นาย ประณต ประเสริฐศรี สาขาวิชาการศึกษา  
146 นาย ประดิษฐ์ วิเศษสังข์ สาขาวิชาการศึกษา  
147 นาย ประดิษฐ์ สังวาลย์ สาขาวิชาการศึกษา  
148 นาง ประทุม สร้อยคำ สาขาวิชาการศึกษา  
149 นางสาว ประภัสสร หนองหงอก สาขาวิชาการศึกษา  
150 นาย ประมวล จันทร์เพ็ง สาขาวิชาการศึกษา  
151 นาย ประยูร รัตนวัน สาขาวิชาการศึกษา  
152 นาย ประเวศ ธนะนู สาขาวิชาการศึกษา  
153 นาย ประสงค์ บานเย็น สาขาวิชาการศึกษา  
154 นาย ประสงค์ อสิพงษ์ สาขาวิชาการศึกษา  
155 นาย ประสาน ศรีมีเทียน สาขาวิชาการศึกษา  
156 นาย ประเสริฐ เจริญศรี สาขาวิชาการศึกษา  
157 นาย ปรัชญา สุวรรณบูลย์ สาขาวิชาการศึกษา  
158 นาง ปราณีตย์ รังษี สาขาวิชาการศึกษา  
159 นาง ปริศนา กองทรัพย์ สาขาวิชาการศึกษา  
160 นาย ปัญญา ผาธรรม สาขาวิชาการศึกษา  
161 นาง ปาณิตา ดอกพอง สาขาวิชาการศึกษา  
162 นาง ปาลิกา สายคำ สาขาวิชาการศึกษา  
163 นางสาว ปิยะธิดา หวังเป็น สาขาวิชาการศึกษา  
164 นางสาว ผกามาส ชำนิ สาขาวิชาการศึกษา  
165 นาง ผจงจิตร ผลบุญ สาขาวิชาการศึกษา  
166 นาง ผ่องศรี เชื้อทอง สาขาวิชาการศึกษา  
167 นางสาว พจนีย์ คุณศรี สาขาวิชาการศึกษา  
168 นาง พยอม อาจหาญ สาขาวิชาการศึกษา  
169 นาย พยุง กลิ่นถือศิลป์ สาขาวิชาการศึกษา  
170 นาย พยุงศักดิ์ สบายใจ สาขาวิชาการศึกษา  
171 นางสาว พรพรรณ พงษ์สุวรรณ สาขาวิชาการศึกษา  
172 นาง พรพันธ์ สมาฤกษ์ สาขาวิชาการศึกษา  
173 นาย พฤทชาต สารพล สาขาวิชาการศึกษา  
174 นาง พัชนี เย็นจิตโสมนัส สาขาวิชาการศึกษา  
175 นาย พันเลิศ บุดดา สาขาวิชาการศึกษา  
176 นาง พิชญาพร พิมพ์เพชร สาขาวิชาการศึกษา  
177 นาย พิเชษฐ์ วิทยา สาขาวิชาการศึกษา  
178 นาย พินิจชัย สุวรรณรัตนากร สาขาวิชาการศึกษา  
179 นาง พิศมัย เสมอใจ สาขาวิชาการศึกษา  
180 นาย พิสูจน์ พวงอก สาขาวิชาการศึกษา  
181 นาง พูนสิน อาจสาลี สาขาวิชาการศึกษา  
182 นางสาว เพชรรัตน์ ไชยวิเศษ สาขาวิชาการศึกษา  
183 นาง เพ็ญศรี โพธิ์ชาติปาน สาขาวิชาการศึกษา  
184 นาง เพลินพิศ ทานะมัย สาขาวิชาการศึกษา  
185 นางสาว เพียร สุภาพ สาขาวิชาการศึกษา  
186 นาย ไพจิตร สุขสุวรรณ สาขาวิชาการศึกษา  
187 นาย ไพฑูรย์ เนรคา สาขาวิชาการศึกษา  
188 นาง ไพบูรณ์ พูลเพิ่ม สาขาวิชาการศึกษา  
189 นาง ไพบูลย์ คนขยัน สาขาวิชาการศึกษา  
190 นาย ไพรพินิจ ศรีบุญเรือง สาขาวิชาการศึกษา  
191 นาย ไพศาล เป่งทอง สาขาวิชาการศึกษา  
192 นางสาว ภัทรา ดวงดาว สาขาวิชาการศึกษา  
193 นาย มณเทียร โมรา สาขาวิชาการศึกษา  
194 นาง มยุรี มหาจักร สาขาวิชาการศึกษา  
195 นาง มยุรี มหาผล สาขาวิชาการศึกษา  
196 นาง มะลีจันทร์ สีสัน สาขาวิชาการศึกษา  
197 นาง มัชรีย์ บุญปัญญา สาขาวิชาการศึกษา  
198 นาย มานพ ประกอบกิจ สาขาวิชาการศึกษา  
199 นาย มานพ ศาลาน้อย สาขาวิชาการศึกษา  
200 นาง มุกดา คงสิน สาขาวิชาการศึกษา  
201 นาง มุกดา อุบลกิจ สาขาวิชาการศึกษา  
202 นาย เมธี บุญมาก สาขาวิชาการศึกษา  
203 นาย ยงค์ พงษ์พันธ์ สาขาวิชาการศึกษา  
204 นาย ยอด สีหบุตร สาขาวิชาการศึกษา  
205 นาย ยัน สมรัตน์ สาขาวิชาการศึกษา  
206 นาง ยุพาภรณ์ เชื้อทอง สาขาวิชาการศึกษา  
207 นางสาว ยุพิน สาริกา สาขาวิชาการศึกษา  
208 นาย ยูนิตย์ วุฒิเสลา สาขาวิชาการศึกษา  
209 นาง ระเบียบ พากเพียร สาขาวิชาการศึกษา  
210 นาง ระวีวรรณ จันทร์ประเทศ สาขาวิชาการศึกษา  
211 นาย รังสรรค์ ดวงชัย สาขาวิชาการศึกษา  
212 นาย รังสรรค์ ปกป้อง สาขาวิชาการศึกษา  
213 นาย รังสี ศรีลาชัย สาขาวิชาการศึกษา  
214 นาง รัชนี สุขสวัสดิ์ สาขาวิชาการศึกษา  
215 นาย รัศมี ศิริพันธ์ สาขาวิชาการศึกษา  
216 นาย ราชัน จันทรบุตร สาขาวิชาการศึกษา  
217 นางสาว ราตรี ศรียันต์ สาขาวิชาการศึกษา  
218 นาง ราศรี พลคำ สาขาวิชาการศึกษา  
219 นาง รำไพพรรณ จำปาทอง สาขาวิชาการศึกษา  
220 นาง รุ่งอรุณ ดวงมณี สาขาวิชาการศึกษา  
221 นาง ละมัย นันทะหมุด สาขาวิชาการศึกษา  
222 นาย ลักษ์ วงค์ขันธ์ สาขาวิชาการศึกษา  
223 นางสาว ลัดดาวัลย์ สมจิตร สาขาวิชาการศึกษา  
224 นางสาว ลำพวน ทองแย้ม สาขาวิชาการศึกษา  
225 นาง ลำยอง ห้วยจันทร์ สาขาวิชาการศึกษา  
226 นางสาว ลำไย ทองเอิบ สาขาวิชาการศึกษา  
227 นาย เลิศ พวงจำปา สาขาวิชาการศึกษา  
228 นาย เลียน โพธิ์สาชัย สาขาวิชาการศึกษา  
229 นางสาว วชิราภรณ์ ทองจัตุ สาขาวิชาการศึกษา  
230 นาง วนิดา ภักดี สาขาวิชาการศึกษา  
231 นาย วรรณกิจ บุญศรี สาขาวิชาการศึกษา  
232 นางสาว วรรณเพ็ญ นารี สาขาวิชาการศึกษา  
233 นางสาว วรรณวนัช ประจวบสุข สาขาวิชาการศึกษา  
234 นาง วรรณี พิมพา สาขาวิชาการศึกษา  
235 นาง วรางคณา ทองบ่อ สาขาวิชาการศึกษา  
236 นาง วราภรณ์ โสมาสุข สาขาวิชาการศึกษา  
237 นาย วัชรชัย จันทร์ดำ สาขาวิชาการศึกษา  
238 นาง วันดี สุทธิ สาขาวิชาการศึกษา  
239 นาง วันเพ็ญ ศรีสุภาพ สาขาวิชาการศึกษา  
240 นาง วันเพ็ญ สุรนารถ สาขาวิชาการศึกษา  
241 นาง วัลภา อัจฉฤกษ์ สาขาวิชาการศึกษา  
242 นาย วาไน พรมสาลี สาขาวิชาการศึกษา  
243 นาง วาสนา ทองปัญญา สาขาวิชาการศึกษา  
244 นางสาว วาสนา ศรีโย สาขาวิชาการศึกษา  
245 นาย วิจิตร ประสาน สาขาวิชาการศึกษา  
246 นาย วิชัย กันทิน สาขาวิชาการศึกษา  
247 นาย วิชัย มะโนมัย สาขาวิชาการศึกษา  
248 นาย วิชาญ ไหมทอง สาขาวิชาการศึกษา  
249 นาย วิชิต สุทธิโส สาขาวิชาการศึกษา  
250 นาย วิทยา ไชยปัญญา สาขาวิชาการศึกษา  
251 นาย วิทัย คำไหล สาขาวิชาการศึกษา  
252 นาง วิภาพร หลวงจันทร์ สาขาวิชาการศึกษา  
253 นางสาว วิมลมาศ ดาวไสย์ สาขาวิชาการศึกษา  
254 นาย วิริยะ อาจสาลี สาขาวิชาการศึกษา  
255 นางสาว วิลาวรรณ วงศ์ทอง สาขาวิชาการศึกษา  
256 นาง วิลาวัณย์ สายสา สาขาวิชาการศึกษา  
257 นาง วิไล ประจันตะเสน สาขาวิชาการศึกษา  
258 นางสาว วิไลลักษณ์ โสลิภา สาขาวิชาการศึกษา  
259 นาง วิไลวรรณ บุรกรณ์ สาขาวิชาการศึกษา  
260 นางสาว วิไลวรรณ พลเสนา สาขาวิชาการศึกษา  
261 นาย วิวัฒน์ หลักทองคำ สาขาวิชาการศึกษา  
262 นาย วิวุฒิ พิลากุล สาขาวิชาการศึกษา  
263 นาย วีรศาสตร์ สีส่วน สาขาวิชาการศึกษา  
264 นาย วุฒิกร ยงกุล สาขาวิชาการศึกษา  
265 นาย วุฒิชัย สายโน สาขาวิชาการศึกษา  
266 นาย ศรีปราชญ์ วงศ์แก้ว สาขาวิชาการศึกษา  
267 นางสาว ศรีวิไล นาห่อม สาขาวิชาการศึกษา  
268 นางสาว ศศิธร สิทธิจันทร์ สาขาวิชาการศึกษา  
269 นางสาว ศิริณา เสมเมือง สาขาวิชาการศึกษา  
270 นาย ศิวะ ตะเคียนศก สาขาวิชาการศึกษา  
271 นาย สกล กุลพร สาขาวิชาการศึกษา  
272 นางสาว สกุลดี ดวงแก้ว สาขาวิชาการศึกษา  
273 นาง สมเกียรติ สมภาร สาขาวิชาการศึกษา  
274 นาย สมเกียรติ์ สุดา สาขาวิชาการศึกษา  
275 นาง สมควร แสวงแก้ว สาขาวิชาการศึกษา  
276 นาง สมคิด พูนทา สาขาวิชาการศึกษา  
277 นาย สมจิตร นอกไธสง สาขาวิชาการศึกษา  
278 นาย สมใจ สมจันทร์ สาขาวิชาการศึกษา  
279 นาย สมเดช อินพานิช สาขาวิชาการศึกษา  
280 นาง สมทรง ภูมิพันธ์ สาขาวิชาการศึกษา  
281 นาย สมบัติ ศิลาวงษ์ สาขาวิชาการศึกษา  
282 นาย สมบัติ สามารถ สาขาวิชาการศึกษา  
283 นาง สมบูรณ์ พรหมศรี สาขาวิชาการศึกษา  
284 นาย สมปอง ดำริห์ สาขาวิชาการศึกษา  
285 นาย สมพงษ์ แก้วกันหา สาขาวิชาการศึกษา  
286 นาง สมพร อินโบราณ สาขาวิชาการศึกษา  
287 นาย สมพล นุริตานนท์ สาขาวิชาการศึกษา  
288 นางสาว สมฤทัย ชมภู สาขาวิชาการศึกษา  
289 นาง สมศรี ทองมา สาขาวิชาการศึกษา  
290 นางสาว สมหญิง ไชยบุตร สาขาวิชาการศึกษา  
291 นาย สมหมาย พรมชา สาขาวิชาการศึกษา  
292 นาง สมัครศรี โพธิ์งาม สาขาวิชาการศึกษา  
293 นาย สมัย สิทธิโท สาขาวิชาการศึกษา  
294 นางสาว สมาพร ประทุมวงค์ สาขาวิชาการศึกษา  
295 นาย สมุห์ กลิ่นงาม สาขาวิชาการศึกษา  
296 นาย สยาม รัตนะ สาขาวิชาการศึกษา  
297 นางสาว สรัญญา บุญเติม สาขาวิชาการศึกษา  
298 นาย สวิน สายจันทร์ สาขาวิชาการศึกษา  
299 นาง สังวร ทวีศรี สาขาวิชาการศึกษา  
300 นาง สังวาลย์ สุรวิทย์ สาขาวิชาการศึกษา  
301 นางสาว สันทนา เสนาภักดิ์ สาขาวิชาการศึกษา  
302 นาง สาคร มะโนมัย สาขาวิชาการศึกษา  
303 นาย สานิฐ เพิ่มบุญ สาขาวิชาการศึกษา  
304 นาย สามารถ คลังแก้ว สาขาวิชาการศึกษา  
305 นาย สามารถ ประยศ สาขาวิชาการศึกษา  
306 นาง สำรวย มนตรีโพธิ์ สาขาวิชาการศึกษา  
307 นางสาว สำรวย รัตนวัน สาขาวิชาการศึกษา  
308 นาง สำรอง กันหาสุข สาขาวิชาการศึกษา  
309 นาง สำราญ ทองคำ สาขาวิชาการศึกษา  
310 นาย สิทธิกร บุญจูง สาขาวิชาการศึกษา  
311 นาย สิทธิชัย พรหมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษา  
312 นาย สิทธิศักดิ์ ดวงมณี สาขาวิชาการศึกษา  
313 นาย สินชัย สมาน สาขาวิชาการศึกษา  
314 นาง สิริกานดา ตะเคียนราม สาขาวิชาการศึกษา  
315 นาย สุขเกษม คำแพง สาขาวิชาการศึกษา  
316 นาย สุจินต์ จันทนาม สาขาวิชาการศึกษา  
317 นาง สุจินตนา พิมพ์สวัสดิ์ สาขาวิชาการศึกษา  
318 นาง สุดใจ สุบินทร์ สาขาวิชาการศึกษา  
319 นาย สุทัศน์ กิ่งสีดา สาขาวิชาการศึกษา  
320 นาย สุทิน แหวนเงิน สาขาวิชาการศึกษา  
321 นางสาว สุนี สอนศรี สาขาวิชาการศึกษา  
322 นาง สุบัน สมจันทร์ สาขาวิชาการศึกษา  
323 นาย สุพจน์ พันธะไชย สาขาวิชาการศึกษา  
324 นาง สุพรรณี ปัดชา สาขาวิชาการศึกษา  
325 นาย สุพัฒน์ จันครา สาขาวิชาการศึกษา  
326 นาง สุพัตตรา ศิริรัชฎานันท์ สาขาวิชาการศึกษา  
327 นางสาว สุภาพร ริมสหาย สาขาวิชาการศึกษา  
328 นาง สุภาภรณ์ วงศ์จอม สาขาวิชาการศึกษา  
329 นาย สุเมฒ นามวงค์ สาขาวิชาการศึกษา  
330 นาย สุรชัย พวงพันธ์ สาขาวิชาการศึกษา  
331 นาย สุรเชษฐ์ ทองดี สาขาวิชาการศึกษา  
332 นาย สุรเชษฐ์ สมควร สาขาวิชาการศึกษา  
333 นาย สุรพงศ์ เพิ่มสุข สาขาวิชาการศึกษา  
334 นาย สุรศักดิ์ สะดีวงค์ สาขาวิชาการศึกษา  
335 นางสาว สุระสา คำพันธ์ สาขาวิชาการศึกษา  
336 นาย สุริยา นามวงศ์ สาขาวิชาการศึกษา  
337 นาย สุริยา บุตรอุดม สาขาวิชาการศึกษา  
338 นาง สุวรรณ อินทรขาว สาขาวิชาการศึกษา  
339 นาง สุวรรณศรี ราชปัก สาขาวิชาการศึกษา  
340 นาง สุวรรณา เนตรภักดี สาขาวิชาการศึกษา  
341 นาย สุวิทย์ นามพรม สาขาวิชาการศึกษา  
342 นาง เสงี่ยม ศรีเลิศ สาขาวิชาการศึกษา  
343 นาง เสถียร ยอดใส สาขาวิชาการศึกษา  
344 นาง เสาวณีย์ สายเพชร สาขาวิชาการศึกษา  
345 นางสาว เสาวรส เมืองจันทร์ สาขาวิชาการศึกษา  
346 นาง แสงจันทร์ กระมล สาขาวิชาการศึกษา  
347 นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี สาขาวิชาการศึกษา  
348 นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี สาขาวิชาการศึกษา  
349 นาย แสวง ทวีชาติ สาขาวิชาการศึกษา  
350 นางสาว โสภา วันทะวงค์ สาขาวิชาการศึกษา  
351 นาง ไสว บุญบุตร สาขาวิชาการศึกษา  
352 นาง หนูเรี่ยม กฤษฎาการภิญโญ สาขาวิชาการศึกษา  
353 นาย หมาย หงษ์อินทร์ สาขาวิชาการศึกษา  
354 นาย หัสดิน ธานี สาขาวิชาการศึกษา  
355 นาง หัสยา มีศรี สาขาวิชาการศึกษา  
356 นาย อนุสรณ์ ชัยพงษ์ สาขาวิชาการศึกษา  
357 นาง อรทัย กุคำจัด สาขาวิชาการศึกษา  
358 นางสาว อรพินท์ เพชรกอง สาขาวิชาการศึกษา  
359 นางสาว อรวรรณ ผิวงาม สาขาวิชาการศึกษา  
360 นาง อรวรรณ มโนรัตน์ สาขาวิชาการศึกษา  
361 นาง อรวรรณ เมืองโคตร สาขาวิชาการศึกษา  
362 นางสาว อรอินท์ วิมล สาขาวิชาการศึกษา  
363 นางสาว อรุญรตี จิตอาคะ สาขาวิชาการศึกษา  
364 นาย อรุณ คงนิล สาขาวิชาการศึกษา  
365 นางสาว อรุณนี ทิพวัน สาขาวิชาการศึกษา  
366 นาย อลงกรณ์ เขตสกุล สาขาวิชาการศึกษา  
367 นาง อ่อนศรี ศรีสงค์ สาขาวิชาการศึกษา  
368 นาย อักษร หล้าคำ สาขาวิชาการศึกษา  
369 นาย อัครเจตน์ สีหะวงษ์ สาขาวิชาการศึกษา  
370 นาง อัมพร แสงงาม สาขาวิชาการศึกษา  
371 นาย อาคม อำไพ สาขาวิชาการศึกษา  
372 นาง อารีรัตน์ วาระสิทธิ์ สาขาวิชาการศึกษา  
373 นาง อำนวย บุตราช สาขาวิชาการศึกษา  
374 นาย อำนวย พรหมชัย สาขาวิชาการศึกษา  
375 นาย อำนวย อสิพงษ์ สาขาวิชาการศึกษา  
376 นาง อำนาจประดับ มีผล สาขาวิชาการศึกษา  
377 นางสาว อำไพ ศรีมะณี สาขาวิชาการศึกษา  
378 นาย อุทัย ดวงมณี สาขาวิชาการศึกษา  
379 นาง อุทัยศรี พิมพ์ขาว สาขาวิชาการศึกษา  
380 นาง อุทิยา ปิยะพันธ์ สาขาวิชาการศึกษา  
381 นาง อุบล โคตร์ตะ สาขาวิชาการศึกษา  
382 นางสาว อุมาพร สมจิตร สาขาวิชาการศึกษา  
383 นาย อุรุพงศ์ สีหาพล สาขาวิชาการศึกษา  
384 นาย เอกเทศ แสงลับ สาขาวิชาการศึกษา  
385 นาง เอื้องฟ้า ไกรวิเศษ สาขาวิชาการศึกษา  
386 นาง โอวาท เกษกรณ์ สาขาวิชาการศึกษา  
387 นาย กฤษณ์ธร อัครบุตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
388 นาย กฤษณศักดิ์ อินตะนัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
389 นาย กวี อรรคบุตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
390 นาย กิจเจน พานจำนงค์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
391 นาย เกรียงศักดิ์ พลเสน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
392 นาย จเร พิมพ์คงคา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
393 นาย จำนงค์ ยวงจันทร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
394 นาย จำนงค์ วงศ์สวัสดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
395 นาย จิตรณคร ศรีเสริม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
396 นาย จิโรจ คำหอม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
397 นาย จีระศักดิ์ วงศ์สุพรรณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
398 นาย เจษฎา ภารพัฒน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
399 นาย ณัฐวุฒิ ราศรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
400 นาย นพวัชร์ พงษ์ธนู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
401 นาย นิกร พวงอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
402 นาย นิรันดร์ เรืองรอง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
403 นาย บุญเลียง วงศ์ภักดี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
404 นาย ประจักษ์ หงษ์อินทร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
405 นาย ประสิทธิ์ รัศมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
406 นาย ปราโมทย์ สมภาค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
407 นาง ปรีดาวรรณ คำดี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
408 นาย พชร ศรีภิรมย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
409 นาย พยุงศักดิ์ ขันแก้ว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
410 นาย พุทธชาติ โนนกอง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
411 นาย ไพบูลย์ บุตรศรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
412 นาย มงคล โคตมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
413 นาย มารุต จิระธัมมางกูร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
414 นาย ยุทธภูมิ คำดี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
415 นาย รังสรรค์ บุษบา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
416 นาย ฤทธิรงค์ ลำสมุทร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
417 นาย ลัญชกร จันทรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
418 นาย ลำพอง ยิ่งยง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
419 นาย วัชระเชษฐ จันทะนา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
420 นาย สถาพร ชิณภักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
421 นาย สนอง ทวีชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
422 นาย สมเกียรติ รัศมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
423 นาย สมาน เทพวงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
424 นาย สัญญา อินสุวรรณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
425 นาย สามารถ พาชื่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
426 นาย สิทธิพงษ์ ทรงกลด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
427 นาย สุกิจ ชาริโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
428 นาย สุบิน ศรีมาศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
429 นาย สุเมธ บุญเทพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
430 นาย สุรโชค สัมฤทธิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
431 นาย ไสว มัคที สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
432 นาย อดุลย์ สุทธิคำภา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
433 นาย อธิคม ใจเต็ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
434 นาย อภิวัชร์ ถึงไชย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
435 นาย อรรถชา สาธุการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
436 นาย อาทิตย์ จันทร์เมือง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
437 นาง นิดา ไชยตะมาตย์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2
438 นางสาว จงรักษ์ วงค์ละคร สาขาวิชาศิลปศาสตร์  
439 นาย เฉลิมกิตติ์ บุญส่ง สาขาวิชาศิลปศาสตร์  
440 นาย ณัฐ วรรักษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์  
441 นาย ณัฐทวี บุญเฉลียว สาขาวิชาศิลปศาสตร์  
442 นางสาว ณิชาภัทร มุกดา สาขาวิชาศิลปศาสตร์  
443 นาย ธงชัย บุญปลูก สาขาวิชาศิลปศาสตร์  
444 นาย นิชิต ศรีสะอาด สาขาวิชาศิลปศาสตร์  
445 นาง บังคม ทับทิม สาขาวิชาศิลปศาสตร์  
446 นาย บุญทัศน์ แจ่มจันทรา สาขาวิชาศิลปศาสตร์  
447 สิบเอก ประสิทธิ์ จิดาการเจริญ สาขาวิชาศิลปศาสตร์  
448 นาย ปราศรัย สุดแสง สาขาวิชาศิลปศาสตร์  
449 นาย พงศ์วิสุทธิ์ สารศรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์  
450 นาง พัชรี มหาลวเลิศ สาขาวิชาศิลปศาสตร์  
451 นาย วีระยุทธ สังเสวี สาขาวิชาศิลปศาสตร์  
452 นางสาว ศรีประคอง บุญยอ สาขาวิชาศิลปศาสตร์  
453 นาง สุขสันต์ ศรีสะอาด สาขาวิชาศิลปศาสตร์  
454 นาง สุทธิกานต์ หล้าธรรม สาขาวิชาศิลปศาสตร์  
455 นาย สุรศักดิ์ เตรียมพิทักษ์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์  
456 นาง สุวรรณี บุญยโพธิ์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์  
457 นาย องค์อาจ สืบหล้า สาขาวิชาศิลปศาสตร์  
458 นาง อรุณี แซ่อึง สาขาวิชาศิลปศาสตร์  
459 นาย อุทัย ทองสุ สาขาวิชาศิลปศาสตร์  
460 นาง สุพัตรา พรปทุมชัยกิจ สาขาบริหารธุรกิจ เกียรตินิยมอันดับ 1
461 นาง อารีย์รัตน์ มั่งมีศรี สาขาบริหารธุรกิจ เกียรตินิยมอันดับ 1
462 นางสาว เข็มทอง เอกคณะ สาขาบริหารธุรกิจ เกียรตินิยมอันดับ 2
463 นางสาว กษมา สุริยะฉัตร สาขาบริหารธุรกิจ เกียรตินิยมอันดับ 2
464 นางสาว ดวงใจ เพ็งแจ่ม สาขาบริหารธุรกิจ เกียรตินิยมอันดับ 2
465 นางสาว ธนัญญา อุรา สาขาบริหารธุรกิจ เกียรตินิยมอันดับ 2
466 นางสาว นิธิดา พลเตชา สาขาบริหารธุรกิจ เกียรตินิยมอันดับ 2
467 นาง วิราวัลย์ ขุนพันธุ์ สาขาบริหารธุรกิจ เกียรตินิยมอันดับ 2
468 นาย สมโภชน์ ธุวธารางกูร สาขาบริหารธุรกิจ เกียรตินิยมอันดับ 2
469 นางสาว สัญญา ใจมนต์ สาขาบริหารธุรกิจ เกียรตินิยมอันดับ 2
470 นาง สุดาพร จูมจันทร์ สาขาบริหารธุรกิจ เกียรตินิยมอันดับ 2
471 นางสาว อรอุมา เขตขยัน สาขาบริหารธุรกิจ เกียรตินิยมอันดับ 2
472 นาง อรุณี เจริญจิตต์ สาขาบริหารธุรกิจ เกียรตินิยมอันดับ 2
473 นางสาว กรรจนา อสิพงษ์ สาขาบริหารธุรกิจ  
474 นาง กัญญา สาสังข์ สาขาบริหารธุรกิจ  
475 นางสาว กัญติมา ไชยพันธ์ สาขาบริหารธุรกิจ  
476 นางสาว กาญจนา ดวงเดือน สาขาบริหารธุรกิจ  
477 นางสาว กุลธิดา โนนสูง สาขาบริหารธุรกิจ  
478 นางสาว กุหลาบทิพย์ สมพงษ์ สาขาบริหารธุรกิจ  
479 นาย เกรียงศักดิ์ แซ่เตียว สาขาบริหารธุรกิจ  
480 นางสาว เกศินี ร่วมทรัพย์ สาขาบริหารธุรกิจ  
481 นางสาว ขนิษฐา วงษ์แสวง สาขาบริหารธุรกิจ  
482 นางสาว ขันทอง พรหมจันทร์ สาขาบริหารธุรกิจ  
483 นาย ครรชิต ชูกลิ่น สาขาบริหารธุรกิจ  
484 นางสาว ครองทรัพย์ หนูเส็ง สาขาบริหารธุรกิจ  
485 นาย ครองศักดิ์ เจริญจิตต์ สาขาบริหารธุรกิจ  
486 นางสาว คุณัญญา แท่นศร สาขาบริหารธุรกิจ  
487 นางสาว จรรยา บุญสุข สาขาบริหารธุรกิจ  
488 นางสาว จริมาพร สายบุตรดี สาขาบริหารธุรกิจ  
489 นางสาว จันทร์ศรี ศรีสำอางค์ สาขาบริหารธุรกิจ  
490 นางสาว จิตตวดี จิตรประเสริฐ สาขาบริหารธุรกิจ  
491 นางสาว จิตสิริ ธงธุระ สาขาบริหารธุรกิจ  
492 นางสาว จินณี แก้วลอย สาขาบริหารธุรกิจ  
493 นางสาว จินตนา จันทศรี สาขาบริหารธุรกิจ  
494 นางสาว จินตนา ภาษี สาขาบริหารธุรกิจ  
495 นางสาว จินตนา ศรีกุล สาขาบริหารธุรกิจ  
496 นางสาว จิรพร เสชนะ สาขาบริหารธุรกิจ  
497 นาง จิระ พรหมมานนท์ สาขาบริหารธุรกิจ  
498 นาย จิรัฐติพงค์ วงศ์คำจันทร์ สาขาบริหารธุรกิจ  
499 นางสาว จิราภรณ์ ทองสุทธิ์ สาขาบริหารธุรกิจ  
500 นาง จิราวรรณ ปัญญาเหลือ สาขาบริหารธุรกิจ  
501 นางสาว จิริญา คำนึง สาขาบริหารธุรกิจ  
502 นางสาว จุฑามาศ พรหมโลก สาขาบริหารธุรกิจ  
503 นางสาว จุไรรัตน์ พุ่มพวง สาขาบริหารธุรกิจ  
504 นางสาว จุฬาภัทร บุตรการ สาขาบริหารธุรกิจ  
505 นางสาว จุฬารัตน์ สุตะพันธ์ สาขาบริหารธุรกิจ  
506 นาย เจริญ แจ้งสูงเนิน สาขาบริหารธุรกิจ  
507 นาย ฉัตรชัย แสนรังค์ สาขาบริหารธุรกิจ  
508 นาย เฉลิมพล เสาทอง สาขาบริหารธุรกิจ  
509 นาง ชนนิกานต์ มูลธาร์ สาขาบริหารธุรกิจ  
510 นางสาว ชนิดา พิมพ์คงคา สาขาบริหารธุรกิจ  
511 นางสาว ชลิดา ถาวร สาขาบริหารธุรกิจ  
512 นางสาว ชลุตา สุขชาติ สาขาบริหารธุรกิจ  
513 นาย ชัยมนัส ขาวสะอาด สาขาบริหารธุรกิจ  
514 นาย ชัยศิริ คำแสน สาขาบริหารธุรกิจ  
515 นาย ชินเรศ วิริยกิจจา สาขาบริหารธุรกิจ  
516 นาย ไชยันต์ นราวงษ์ สาขาบริหารธุรกิจ  
517 นาย ไชยา พันธ์เสาร์ สาขาบริหารธุรกิจ  
518 นางสาว ซ่อนกลิ่น สมศรี สาขาบริหารธุรกิจ  
519 นางสาว ญานิศา พุฒิประภาส สาขาบริหารธุรกิจ  
520 นางสาว ฐิตินันท์ แหวนแก้ว สาขาบริหารธุรกิจ  
521 นาง ณภัทญ์ บุ้งทอง สาขาบริหารธุรกิจ  
522 นางสาว ณัฏทิมากร ใจเย็น สาขาบริหารธุรกิจ  
523 นาง ณัฐกาล ศรีณรงค์ สาขาบริหารธุรกิจ  
524 นางสาว ณัฐฌา สีจันทร์ สาขาบริหารธุรกิจ  
525 นาง ณัฐฐกาญณ์ ชัยชาญ สาขาบริหารธุรกิจ  
526 นาง ณัฐธิดา กาฬะไชย สาขาบริหารธุรกิจ  
527 นางสาว ณัฐรินีย์ แว่นแก้ว สาขาบริหารธุรกิจ  
528 นางสาว ดวงดาว คำวิเศษ สาขาบริหารธุรกิจ  
529 นางสาว ดวงรัตน์ หอมหวล สาขาบริหารธุรกิจ  
530 นางสาว ดาเรศร์ บุญลี สาขาบริหารธุรกิจ  
531 นาย ดำรงพล นวนชื่น สาขาบริหารธุรกิจ  
532 นาย เดียว พฤกษา สาขาบริหารธุรกิจ  
533 นาย เดี่ยว พฤกษา สาขาบริหารธุรกิจ  
534 นางสาว เดือนเพ็ญ สมหมาย สาขาบริหารธุรกิจ  
535 นาย ทนงศักดิ์ บุตรศรีมาศ สาขาบริหารธุรกิจ  
536 นาย ทนงศักดิ์ ผุยอุทา สาขาบริหารธุรกิจ  
537 นาย ทรงศักดิ์ ลิ้มปีดีชัย สาขาบริหารธุรกิจ  
538 นางสาว ทองขัน ศรีษะ สาขาบริหารธุรกิจ  
539 นางสาว ทองจันทร์ เขียวพันธ์ สาขาบริหารธุรกิจ  
540 นางสาว ทองจันทร์ ดอกมะเดื่อ สาขาบริหารธุรกิจ  
541 นาง ทองใบ อินทรบุตร สาขาบริหารธุรกิจ  
542 นาย ทองพูน พิมพะ สาขาบริหารธุรกิจ  
543 นาง ทองม้วน สิมนาม สาขาบริหารธุรกิจ  
544 นาง ทองอินทร์ สังสูงเนิน สาขาบริหารธุรกิจ  
545 นางสาว ทัชชภร มิตรสม สาขาบริหารธุรกิจ  
546 นางสาว ทัศนีย์ โยธี สาขาบริหารธุรกิจ  
547 นางสาว ทัศนีวรรณ สุรรักษ์ สาขาบริหารธุรกิจ  
548 นางสาว ทาริกา นัยเนตร สาขาบริหารธุรกิจ  
549 นางสาว ทิวาพร บุญวัน สาขาบริหารธุรกิจ  
550 นางสาว เทพยุดา มาลี สาขาบริหารธุรกิจ  
551 นางสาว เทพศร ภักดิ์ใจ สาขาบริหารธุรกิจ  
552 นาย ธงไชย ขันสุวรรณา สาขาบริหารธุรกิจ  
553 นาย ธนบูรณ์ บุญนะรา สาขาบริหารธุรกิจ  
554 นาย ธนภัทธุ์ เสาศิริ สาขาบริหารธุรกิจ  
555 นาย ธเนศร์ พัฒนไพศาลชัย สาขาบริหารธุรกิจ  
556 นางสาว ธัญญารัตน์ ฐิติสมบูรณ์ สาขาบริหารธุรกิจ  
557 นางสาว ธัญพร ผุยอุทธา สาขาบริหารธุรกิจ  
558 นาย ธานี อำนวย สาขาบริหารธุรกิจ  
559 นางสาว ธารารัตน์ วันทะวงศ์ สาขาบริหารธุรกิจ  
560 นาย ธีระพันธ์ วีสมหมาย สาขาบริหารธุรกิจ  
561 นางสาว ธีรารัตน์ จัตวากลาง สาขาบริหารธุรกิจ  
562 นางสาว นงคราญ พลดี สาขาบริหารธุรกิจ  
563 นาง นงนุช เชื้อสระคู สาขาบริหารธุรกิจ  
564 นางสาว นริศรา โคตรเจริญ สาขาบริหารธุรกิจ  
565 นางสาว นัฐนันท์ ลือเลื่องกิติกุล สาขาบริหารธุรกิจ  
566 นางสาว น้ำฝน กล้วยเทศ สาขาบริหารธุรกิจ  
567 นางสาว น้ำฝน พลภักดี สาขาบริหารธุรกิจ  
568 นางสาว น้ำฝน รัตนนาม สาขาบริหารธุรกิจ  
569 นางสาว น้ำอ้อย โสนาง สาขาบริหารธุรกิจ  
570 นาย นิกร สาระทา สาขาบริหารธุรกิจ  
571 นางสาว นิดหน่อย บุญเจริญ สาขาบริหารธุรกิจ  
572 นาย นิติตระการ เสาศิริ สาขาบริหารธุรกิจ  
573 นาย นิติศาสตร์ มีบุญ สาขาบริหารธุรกิจ  
574 นาง นิธินันท์ แสงเทพ สาขาบริหารธุรกิจ  
575 นาง นิธินาถ ส่วนเสมอ สาขาบริหารธุรกิจ  
576 นาง นิพัชรินทร์ เตชะนัง สาขาบริหารธุรกิจ  
577 นาง นิรมล แพงแสน สาขาบริหารธุรกิจ  
578 นาย นิรัน อุไรโคตร สาขาบริหารธุรกิจ  
579 นางสาว นิลเนตร ไชยเสนา สาขาบริหารธุรกิจ  
580 นาย นิสิทธิ์ นิยม สาขาบริหารธุรกิจ  
581 นางสาว นีลรัตน์ แซ่ลิ้ม สาขาบริหารธุรกิจ  
582 นาง นุสุรีย์ คำแพง สาขาบริหารธุรกิจ  
583 นางสาว เนาวรัตน์ พรหมโลก สาขาบริหารธุรกิจ  
584 นางสาว บังออน ตามบุญ สาขาบริหารธุรกิจ  
585 นาย บัญชา กันแก้ว สาขาบริหารธุรกิจ  
586 นาง บัวแก้ว มาตรสันต์ สาขาบริหารธุรกิจ  
587 นางสาว บัวรินทร์ งามสุข สาขาบริหารธุรกิจ  
588 นาง บัวสอน แก้วพวง สาขาบริหารธุรกิจ  
589 นาย บุญใจ บุญสมัย สาขาบริหารธุรกิจ  
590 นาย บุญทัย คำนึก สาขาบริหารธุรกิจ  
591 นางสาว บุญนวย แย้มยิ้ม สาขาบริหารธุรกิจ  
592 นาง บุญสุข ยิ่งใหญ่ สาขาบริหารธุรกิจ  
593 นางสาว บุณณดา คำเสียง สาขาบริหารธุรกิจ  
594 นางสาว บุดสยาพร เพ็งพันธ์ สาขาบริหารธุรกิจ  
595 นางสาว บุษบา ศุภเลิศ สาขาบริหารธุรกิจ  
596 นาย เบญจ์ วีสมหมาย สาขาบริหารธุรกิจ  
597 นางสาว เบญจมาศ ตั้งอติพร สาขาบริหารธุรกิจ  
598 นางสาว เบญจมาศ ชูสิม สาขาบริหารธุรกิจ  
599 นาง เบญจรักษ์ มัญจกาเภท สาขาบริหารธุรกิจ  
600 นางสาว เบญจวรรณ แซ่จิว สาขาบริหารธุรกิจ  
601 นางสาว ปติยากร ทองบุญ สาขาบริหารธุรกิจ  
602 นางสาว ปนัดดา งามสุข สาขาบริหารธุรกิจ  
603 นาง ปนัดดา ม่วงเขียว สาขาบริหารธุรกิจ  
604 นางสาว ประกายคำ เรืองฤทธิ์ สาขาบริหารธุรกิจ  
605 นาง ประทีป แสงเวียน สาขาบริหารธุรกิจ  
606 นางสาว ประทุมวรรณ พุทธวงค์ สาขาบริหารธุรกิจ  
607 นางสาว ประไพพรรณ ไชยศรีษะ สาขาบริหารธุรกิจ  
608 นาง ประภัสสร ปิตุภูมินุรักษ์ สาขาบริหารธุรกิจ  
609 นางสาว ประภัสสร โสพัฒน์ สาขาบริหารธุรกิจ  
610 นางสาว ประภา มุ่งกลางหาม สาขาบริหารธุรกิจ  
611 นางสาว ปริยากร คุณสาร สาขาบริหารธุรกิจ  
612 นางสาว ปริยากร ธรรมบุตร สาขาบริหารธุรกิจ  
613 นางสาว ปรีชญา จันทรสมบัติ สาขาบริหารธุรกิจ  
614 นาย ปรีชาพล ศิริพร สาขาบริหารธุรกิจ  
615 นาย ปัทธิวัตร พิมมาศ สาขาบริหารธุรกิจ  
616 นางสาว ปัทมา สมคะเนย์ สาขาบริหารธุรกิจ  
617 นางสาว ปาลิตา เสน่ห์เมือง สาขาบริหารธุรกิจ  
618 นางสาว ปิ่น นาคนวล สาขาบริหารธุรกิจ  
619 นางสาว ปิยาภรณ์ อ่อนเกษ สาขาบริหารธุรกิจ  
620 นางสาว เปรมสิตา ทองตัน สาขาบริหารธุรกิจ  
621 นาง ผ่องพรรณ ห้อยระย้า สาขาบริหารธุรกิจ  
622 นาย พงศกร บุญเรือง สาขาบริหารธุรกิจ  
623 นางสาว พงศ์พันธุ์ เพ็งจันทร์ สาขาบริหารธุรกิจ  
624 นาย พงษ์ศักดิ์ คชพันธ์ สาขาบริหารธุรกิจ  
625 นาย พรชัย จันเปรียง สาขาบริหารธุรกิจ  
626 นาง พรทิพย์ พรมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ  
627 นาง พรพนา ปัดถา สาขาบริหารธุรกิจ  
628 นางสาว พรพิมล แก้วคำ สาขาบริหารธุรกิจ  
629 นางสาว พรรทิภา นัยเนตร สาขาบริหารธุรกิจ  
630 นางสาว พรวิไล พาหา สาขาบริหารธุรกิจ  
631 นาง พรสวรรค์ ขุนพันธ์ สาขาบริหารธุรกิจ  
632 นางสาว พัชราพร ชาลี สาขาบริหารธุรกิจ  
633 นาง พัชราภรณ์ มะเค็ง สาขาบริหารธุรกิจ  
634 นางสาว พัชรินทร์ บุตรดี สาขาบริหารธุรกิจ  
635 นาง พัชรีวงศ์ เดชจินดา สาขาบริหารธุรกิจ  
636 นางสาว พัชลี เกษกุล สาขาบริหารธุรกิจ  
637 นาง พัณณ์ชิตา บุญธรรม สาขาบริหารธุรกิจ  
638 นาง พัทธนันท์ ศรีจันทร์ สาขาบริหารธุรกิจ  
639 นางสาว พันธิตา วนันโท สาขาบริหารธุรกิจ  
640 นางสาว พิจิต มั่นจิต สาขาบริหารธุรกิจ  
641 นางสาว พิชชาพร จิรฐิติวงศ์ สาขาบริหารธุรกิจ  
642 นาย พิชิต ซำบุญมี สาขาบริหารธุรกิจ  
643 นางสาว พินธุ์สุดา แก้วใส สาขาบริหารธุรกิจ  
644 นาง พิมณี บุญหนา สาขาบริหารธุรกิจ  
645 นางสาว พิราวดี จอมใจ สาขาบริหารธุรกิจ  
646 นางสาว พิราวรรณ วรรณทวี สาขาบริหารธุรกิจ  
647 นาย พิริยะ นพเคราะห์ สาขาบริหารธุรกิจ  
648 นาง พิไลวรรณ ตุยาสัย สาขาบริหารธุรกิจ  
649 นางสาว พิสมัย บิดร สาขาบริหารธุรกิจ  
650 นาง เพชราภรณ์ โยธิคาร์ สาขาบริหารธุรกิจ  
651 นางสาว ไพฑูรย์ ดวงแก้ว สาขาบริหารธุรกิจ  
652 นางสาว ไพรัตน์ นันนอง สาขาบริหารธุรกิจ  
653 นาง ภณิชก์ภา บุญสุข สาขาบริหารธุรกิจ  
654 นาง ภัญญารัตน์ ศรีอินทร์ สาขาบริหารธุรกิจ  
655 นางสาว ภัทรภร ไชยสัตย์ สาขาบริหารธุรกิจ  
656 นาย ภีระ แก้วละมุล สาขาบริหารธุรกิจ  
657 นางสาว ภูวนิดา การรัมย์ สาขาบริหารธุรกิจ  
658 นางสาว มนธิลา ชาติวงษ์ สาขาบริหารธุรกิจ  
659 นางสาว มนฤดี ใจอยู่ สาขาบริหารธุรกิจ  
660 นางสาว มยุรา ไชยสวัสดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ  
661 นางสาว มยุรี คณานิตย์ สาขาบริหารธุรกิจ  
662 นางสาว มลฤดี บุญแท้ สาขาบริหารธุรกิจ  
663 นางสาว มะลิวรรณ พยอม สาขาบริหารธุรกิจ  
664 นาง มะลิวัลย์ จันโท สาขาบริหารธุรกิจ  
665 นาย มานะศักดิ์ ศิลาโชติ สาขาบริหารธุรกิจ  
666 นางสาว มารยาท ศรีโสดา สาขาบริหารธุรกิจ  
667 นางสาว มิ่งขวัญ หล้าธรรม สาขาบริหารธุรกิจ  
668 นางสาว มิภาพรรณ สนทยา สาขาบริหารธุรกิจ  
669 นาย ไมย์ตรี อินทา สาขาบริหารธุรกิจ  
670 นาย ยุทธชัย เวชกุลสันติ สาขาบริหารธุรกิจ  
671 นางสาว ยุพาพร ทุมมาลา สาขาบริหารธุรกิจ  
672 นาง ยุภา พุทธรักษ์ สาขาบริหารธุรกิจ  
673 นางสาว ยุวรี ศรีงาม สาขาบริหารธุรกิจ  
674 นางสาว เยาวรัตน์ ศิริผล สาขาบริหารธุรกิจ  
675 นาง รจนัย จันทะเสน สาขาบริหารธุรกิจ  
676 นางสาว รจนา บุญให้ สาขาบริหารธุรกิจ  
677 นางสาว รจนา อารีย์ สาขาบริหารธุรกิจ  
678 นาง รมณีย์ พงษ์วัน สาขาบริหารธุรกิจ  
679 นาย รักพงศ์ พงศ์รวีวัฒนา สาขาบริหารธุรกิจ  
680 นาง รัชนี วิชัย สาขาบริหารธุรกิจ  
681 นางสาว รัชนี เทพวรรณ สาขาบริหารธุรกิจ  
682 นางสาว รัชนีพร ศรีเมือง สาขาบริหารธุรกิจ  
683 นาง รัชนีย์ ไชยราช สาขาบริหารธุรกิจ  
684 นางสาว รัชนู ศรีจันทร์ สาขาบริหารธุรกิจ  
685 นางสาว รัตติยา มากพยับ สาขาบริหารธุรกิจ  
686 นาง รัตน์ชฎาภรณ์ พรหมทา สาขาบริหารธุรกิจ  
687 นางสาว รัตนาวรรณ ไกรยา สาขาบริหารธุรกิจ  
688 นางสาว ราตรี กายะนะ สาขาบริหารธุรกิจ  
689 นางสาว ราตรี มะโนรัตน์ สาขาบริหารธุรกิจ  
690 นางสาว รุ่งลัดดา สาแก้ว สาขาบริหารธุรกิจ  
691 นางสาว รุณีย์ จันทร์เปรียง สาขาบริหารธุรกิจ  
692 นาง ลดาวรรณ ศรีนนท์ สาขาบริหารธุรกิจ  
693 นาง ละมัย ทองเทือก สาขาบริหารธุรกิจ  
694 นาง ละมัย สายสุด สาขาบริหารธุรกิจ  
695 นางสาว ลักขณา เชื้อนิล สาขาบริหารธุรกิจ  
696 นางสาว ลัดดา ประสูตร สาขาบริหารธุรกิจ  
697 นางสาว ลัดดา ปิยะพันธ์ สาขาบริหารธุรกิจ  
698 นางสาว ลัดสณี ศรีวิพัฒน์ สาขาบริหารธุรกิจ  
699 นางสาว ลำปาง จันทร์เพ็ง สาขาบริหารธุรกิจ  
700 นางสาว ลำใย ทัดแก้ว สาขาบริหารธุรกิจ  
701 นางสาว ลิตทญา หนองยาง สาขาบริหารธุรกิจ  
702 นางสาว วงค์วรรณ แขมคำ สาขาบริหารธุรกิจ  
703 นางสาว วงษ์เดือน แก้วชัย สาขาบริหารธุรกิจ  
704 นางสาว วชิราภรณ์ สายจันทร์ สาขาบริหารธุรกิจ  
705 นางสาว วชิรารักษ์ ทองด้วง สาขาบริหารธุรกิจ  
706 นางสาว วนิดา จุโพธิ์ สาขาบริหารธุรกิจ  
707 นางสาว วรรณพร โมทจิตต์ สาขาบริหารธุรกิจ  
708 นางสาว วรรณวิทย์ วันคำ สาขาบริหารธุรกิจ  
709 นางสาว วรรณิดา ดวงมณี สาขาบริหารธุรกิจ  
710 นางสาว วรัญญา วรรณทวี สาขาบริหารธุรกิจ  
711 นางสาว วราพร ท่อนทองแดง สาขาบริหารธุรกิจ  
712 นางสาว วริศรา คำนนท์ สาขาบริหารธุรกิจ  
713 นางสาว วัชนันท์ วงเดือน สาขาบริหารธุรกิจ  
714 นาย วัชระ วิเศษชาติ สาขาบริหารธุรกิจ  
715 นางสาว วันเพ็ญ โคสารคุณ สาขาบริหารธุรกิจ  
716 นาง วารุณี ภาสดา สาขาบริหารธุรกิจ  
717 นาง วารุณี ศรีคำ สาขาบริหารธุรกิจ  
718 นางสาว วารุณี สิมศรี สาขาบริหารธุรกิจ  
719 นางสาว วาสนา ทันงาม สาขาบริหารธุรกิจ  
720 นางสาว วิกานดา แก้วรักษา สาขาบริหารธุรกิจ  
721 นาย วิชิต จันทร์สมุทร สาขาบริหารธุรกิจ  
722 นางสาว วิรัญดา นามบุตร สาขาบริหารธุรกิจ  
723 นางสาว วิไล เสียงอ่อน สาขาบริหารธุรกิจ  
724 นางสาว วิไลพร สิงห์แก้ว สาขาบริหารธุรกิจ  
725 นางสาว วิไลภร บุญมาก สาขาบริหารธุรกิจ  
726 นาง วิไลลักษณ์ พันธ์สำโรง สาขาบริหารธุรกิจ  
727 นาง วิไลวรรณ เสาหงษ์ สาขาบริหารธุรกิจ  
728 นาย วีระพงษ์ สุขสงวน สาขาบริหารธุรกิจ  
729 นางสาว ศรีสุดา กะอร สาขาบริหารธุรกิจ  
730 นาย ศักดิ์ชัย บุญนนท์ สาขาบริหารธุรกิจ  
731 นางสาว ศิรินยา เคนชาลี สาขาบริหารธุรกิจ  
732 นางสาว ศิรินยา สุภาพ สาขาบริหารธุรกิจ  
733 นางสาว ศิริรัตน์ ศรีชาติ สาขาบริหารธุรกิจ  
734 นางสาว ศิริวรรณ สิทธิศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ  
735 นางสาว ศิริสุดา กาญจนพัฒน์ สาขาบริหารธุรกิจ  
736 นางสาว ศิวพร บาททอง สาขาบริหารธุรกิจ  
737 นาย ศิวะ จันทูล สาขาบริหารธุรกิจ  
738 นางสาว ศุธาสินี ดาวสิงห์ สาขาบริหารธุรกิจ  
739 นาย ศุภกฤต วรรณทวี สาขาบริหารธุรกิจ  
740 นาง ศุภภร รุ่งพัฒนาชัยกุล สาขาบริหารธุรกิจ  
741 นางสาว ศุภลักษณ์ ปัจฉิม สาขาบริหารธุรกิจ  
742 นาง ศุภลักษณ์ อุทาธรณ์ สาขาบริหารธุรกิจ  
743 นาย สงบ ประสาน สาขาบริหารธุรกิจ  
744 นางสาว สไบทิพย์ ศรบุญทอง สาขาบริหารธุรกิจ  
745 นาย สมเกียรติ ขุนธิวงศ์ สาขาบริหารธุรกิจ  
746 นาย สมจิตร ต้นคำ สาขาบริหารธุรกิจ  
747 นางสาว สมถวิล ชิณชัย สาขาบริหารธุรกิจ  
748 นาย สมนึก เจริญทรัพย์ สาขาบริหารธุรกิจ  
749 นาย สมบูรณ์ หาญวิชา สาขาบริหารธุรกิจ  
750 นาง สมพร ร่วมสุข สาขาบริหารธุรกิจ  
751 นาย สมพล สอนภักดี สาขาบริหารธุรกิจ  
752 นางสาว สมยงค์ ศรพรหม สาขาบริหารธุรกิจ  
753 นาง สมรักษ์ เพชรดี สาขาบริหารธุรกิจ  
754 นาย สมศิลป์ มะโนชาติ สาขาบริหารธุรกิจ  
755 นางสาว สมไสว ทองปัญญา สาขาบริหารธุรกิจ  
756 นางสาว สมหมาย นากรณ์ สาขาบริหารธุรกิจ  
757 นาง สวัสดิ์ ขันชะลี สาขาบริหารธุรกิจ  
758 นางสาว สว่าง จันทรัตน์ สาขาบริหารธุรกิจ  
759 นาย สหพัสน์ ศรีสินวรากูล สาขาบริหารธุรกิจ  
760 นางสาว สายชล เขียวอ่อน สาขาบริหารธุรกิจ  
761 นาย สายยนต์ ขาวสะอาด สาขาบริหารธุรกิจ  
762 นางสาว สายหยุด โอวัฒนานวคุณ สาขาบริหารธุรกิจ  
763 นางสาว สาวิตรี สิงห์หลอด สาขาบริหารธุรกิจ  
764 นาย สำราญ พิมพะ สาขาบริหารธุรกิจ  
765 นาย สินทอง สายจันทร์ สาขาบริหารธุรกิจ  
766 นางสาว สิริพร ใจตรง สาขาบริหารธุรกิจ  
767 นางสาว สิริลักษณ์ ปัญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ  
768 นาย สืบสวัสดิ์ สืบสายพรหม สาขาบริหารธุรกิจ  
769 นางสาว สุกัญญา คำสีทา สาขาบริหารธุรกิจ  
770 นาง สุกัญญา แซ่จึง สาขาบริหารธุรกิจ  
771 นาง สุกัญญา บุดดา สาขาบริหารธุรกิจ  
772 นางสาว สุกัญญา หาจักร สาขาบริหารธุรกิจ  
773 นางสาว สุคนธ์ทิพย์ สัมทาน สาขาบริหารธุรกิจ  
774 นาย สุนทร โมรา สาขาบริหารธุรกิจ  
775 นาย สุนทร ศรียะลา สาขาบริหารธุรกิจ  
776 นางสาว สุพิศ วงค์ประเทศ สาขาบริหารธุรกิจ  
777 นาง สุภาพร ซึงมะนูจวงการ สาขาบริหารธุรกิจ  
778 นาง สุภาภรณ์ คงชัย สาขาบริหารธุรกิจ  
779 นางสาว สุภารัตน์ จันครา สาขาบริหารธุรกิจ  
780 นางสาว สุภาวรรณ จันทร สาขาบริหารธุรกิจ  
781 นางสาว สุมาลี คำชาย สาขาบริหารธุรกิจ  
782 นางสาว สุมาลี สาระพล สาขาบริหารธุรกิจ  
783 นาย สุรชาติ พานทอง สาขาบริหารธุรกิจ  
784 นาย สุรศักดิ์ จุมพลตรี สาขาบริหารธุรกิจ  
785 นาย สุรัตน์ มิ่งสายทอง สาขาบริหารธุรกิจ  
786 นางสาว สุรัตน์ สุราวุธ สาขาบริหารธุรกิจ  
787 นาย สุริยัน ขุนพันธ์ สาขาบริหารธุรกิจ  
788 นางสาว สุวรรณี โพธิวัฒน์ สาขาบริหารธุรกิจ  
789 นาง สุวาณี พิมพ์จันทร์ สาขาบริหารธุรกิจ  
790 นางสาว สุวารี ตันยกูล สาขาบริหารธุรกิจ  
791 นางสาว สุวารี วุฑฒกนก สาขาบริหารธุรกิจ  
792 นางสาว เสถียร มีพันธ์ สาขาบริหารธุรกิจ  
793 นาง เสาวณีย์ ขันคำ สาขาบริหารธุรกิจ  
794 นางสาว โสภา จันครา สาขาบริหารธุรกิจ  
795 นางสาว โสภา นวลแย้ม สาขาบริหารธุรกิจ  
796 นางสาว โสภา พวงท้าว สาขาบริหารธุรกิจ  
797 นาง หนูเวียง ปีตะกุล สาขาบริหารธุรกิจ  
798 นางสาว หยกนภา สุดาชาติ สาขาบริหารธุรกิจ  
799 นาย อทิสภ์ชัย บุญสุข สาขาบริหารธุรกิจ  
800 นาย อนันต์ กัลยาโพธิ์ สาขาบริหารธุรกิจ  
801 นาย อนุชาติ มากมูล สาขาบริหารธุรกิจ  
802 ว่าที่ร้อยตรี อภิชาติ แสงภักดี สาขาบริหารธุรกิจ  
803 นาย อภิไชย วิเศษไกร สาขาบริหารธุรกิจ  
804 นาง อมร ภูทิพย์ สาขาบริหารธุรกิจ  
805 นางสาว อมรรัตน์ กรไกร สาขาบริหารธุรกิจ  
806 นาง อมรรัตน์ อินสุวรรณ สาขาบริหารธุรกิจ  
807 นางสาว อรทัย โถทอง สาขาบริหารธุรกิจ  
808 นางสาว อรทัย มุลกะกุล สาขาบริหารธุรกิจ  
809 นางสาว อรอน วรรณทวี สาขาบริหารธุรกิจ  
810 นางสาว อรอุมา รัตนวงศ์ สาขาบริหารธุรกิจ  
811 นาง อรุณรัตน์ กระสังข์ สาขาบริหารธุรกิจ  
812 นาง อรุณรัตน์ เจริญวรรณ์ สาขาบริหารธุรกิจ  
813 นาง อรุณศรี ธรรมบุตร สาขาบริหารธุรกิจ  
814 นางสาว อรุโณทัย สุดสังข์ สาขาบริหารธุรกิจ  
815 นางสาว อ้อมใจ ผ่องใส สาขาบริหารธุรกิจ  
816 นางสาว อัจฉรากร ไชยโยธา สาขาบริหารธุรกิจ  
817 นางสาว อัจฉราวรรณ ชาลี สาขาบริหารธุรกิจ  
818 นางสาว อัชรี โตมร สาขาบริหารธุรกิจ  
819 นาย อาคม คามวัลย์ สาขาบริหารธุรกิจ  
820 นางสาว อาภัสรา ศาลา สาขาบริหารธุรกิจ  
821 นางสาว อารีย์รัตน์ นวลคำ สาขาบริหารธุรกิจ  
822 นาย อำพงษ์ วรธรรมปัญญา สาขาบริหารธุรกิจ  
823 นาง อำไพ แก้วพวง สาขาบริหารธุรกิจ  
824 นางสาว อำภา ตะเคียนเกลี้ยง สาขาบริหารธุรกิจ  
825 นาย อิทธิกร โคนพันธ์ สาขาบริหารธุรกิจ  
826 นาย อิทธิติกร พันธ์สาย สาขาบริหารธุรกิจ  
827 นาง อินทร์ถวา พวงแก้ว สาขาบริหารธุรกิจ  
828 นางสาว อิสราภรณ์ สะอาด สาขาบริหารธุรกิจ  
829 นาย อุดมศักดิ์ สงคราม สาขาบริหารธุรกิจ  
830 นาย อุเทน ศรีนนท์ สาขาบริหารธุรกิจ  
831 นาง อุธาพร กังวาลย์ สาขาบริหารธุรกิจ  
832 นาง อุบล วงศ์ประสาร สาขาบริหารธุรกิจ  
833 สิบตำรวจเอกหญิง อุบลรัศมี บัญฑิตธรรม สาขาบริหารธุรกิจ  
834 นางสาว อุไรลักษณ์ ดาบจันทร์ สาขาบริหารธุรกิจ  
835 นาง อุไรวรรณ ฤทธิ์ประดิษฐ์ สาขาบริหารธุรกิจ  
836 นางสาว อุไรวรรณ เสนาะนำ สาขาบริหารธุรกิจ  
837 นาง อุษณีย์ พุ่มอำพร สาขาบริหารธุรกิจ  
838 นางสาว อุษา กลิ่นมณี สาขาบริหารธุรกิจ  
839 นางสาว เอวิกา เจริญทรัพย์ สาขาบริหารธุรกิจ